รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ จังหวัดน่าน
  |  
 

สรุปผลการประชุม ร.ม 4 น่าน วันที่ 13 ส.ค 54 ที่ผ่านมา

     

                                                     บันทึกสรุปผลการประชุม สมาชิกรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4  น่าน

                                                                       วันที่  13  สิงหาคม  2554  ณ  โรงแรมศศิดารารีสอร์ท                                                             

                ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 26  คน   ( อ.พนมศักดิ์,กฤษดากร(ประธานปู้),วรณัฐ,วรวุฒิ,พิชัย,จักราวุฒิ(เบิ้ม),ภัสพร(แดง),กฤษดา(ฝน),ดุจดาว(หมวย),ผ่องศรี,ธนัชชา,สะอาด,สุทธิพงษ์(โหน่ง),ภานุพันธ์(เหน่ง),อาทิตย์(ไก่),ศุภาวรรณ(ต่าย),ฐานพันธ์(ทักษ์),ภูริพัฒน์(อาร์ท),ทวีศักดิ์,เนตร,มังกร(เงาะ),ธีร์วรา(เจ้ออ),กนกพร(กร),องอาจ(ติ๊ก),นิการ์(จุ๊ก),เทิดศักดิ์(อู๋) )

ประเด็นและสรุปผลการประชุม

1. การเงินของ รุ่น 4 ปัจจุบันคงเหลือเงินสุทธิจำนวน 10,971  บาท  ที่ประชุมให้ทางเหรัญญิก คือคุณผ่องศรี-คุณมงคล เป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นของรุ่นในโอกาสต่อไป และหากมีกิจกรรมกรรมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆในรุ่น ก็จะมีการเรียกเก็บสมทบเป็นครั้งคราวไป

2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษารามคำแหง น่าน ในวันที่ 20 สิงหาคม 54  กิจกรรมนี้ยังขาดความชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ ที่  รุ่น 4 จะเข้าร่วมเนื่องจากยังไม่ได้รับการประสานงานจากผู้จัดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางรุ่น 4 จะมีการประสานงานกับผู้จัดและจะแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในการเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป

3. การเลือกตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 นี้  โดยในจังหวัดน่านได้ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนไปลงคะแนนเลือกตั้งอธิการบดีฯ ณ ห้องเรียนรามคำแหง  วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ซึ่งในสถานะภาพปัจจุบันของนักศึกษา รม.น่าน รุ่นที่ 4 ยังสามารถเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวได้ จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกทุกคนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันโดยนำบัตรประจำนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว ผู้สมัครอธิการบดีมีดังนี้   เบอร์  1   ดร.วิโชติ  วัณโณ     เบอร์  2   ผศ.วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์    เบอร์ 3  ผศ.วุฒิศักดิ์       ลาภเจริญทรัพย์     

4.  วันที่ 5 กันยายน 2554  เป็นวันกำหนดสอบ PS 797  ครั้งที่ 3  (ประมวลผล ปากเปล่า)  เวลา 09.00 น.- 12.00 น.  ณ  อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราคำแหง  ซึ่งรุ่นที่  4 ได้มอบหมายให้คุณพิชัย(ทนายน้อย) เป็นผู้ประสานงานและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่สมาชิกรุ่น 4 ที่ต้องทำการสอบในครั้งนี้ด้วย

5. สำหรับเพื่อนที่ยังเรียนไม่จบ 3 คน (อนุชา,ศิริรัตน์(แยม) และเฉลิมชัย(เด่น) ขอให้เพื่อนที่สนิทกันได้แจ้งให้เพื่อนที่ยังเรียนไม่จบติดต่อการลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ รุ่น 5  โดยติดต่อโดยด่วนที่ อ.พนมศักดิ์  โทรศัพท์ 0801310212

6. กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายน 2554  ซึ่งจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเตรียมกรอกแบบขอใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ระดับบัณฑิตศึกษา (มีในเวปรุ่น 4)  +รูปชุดครุยขนาด 2 นิ้ว  4 รูป + เงิน 2,000 บาท (Draft)  นำไปในวันขึ้นทะเบียนด้วย   คลิ๊ก  คำร้องขอ Transcript                                                             

            # สำหรับผู้ที่จะใช้หลักฐานยื่นแสดงการเรียนจบต่อหน่วยงาน สามารถ Print เอกสารผลข้อมูลจบการศึกษาและผลการศึกษา  ในระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา ม.รามคำแหง  นำไปเป็นหลักฐานชั่วคราวได้   # สอบถามเพิ่มเติม อ.พนมศักดิ์  0801310212

7. กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.รามคำแห่ง  ประมาณเดือนมีนาคม 2555                                                                                         

               # ซ้อมย่อย ที่เทศบาลเมืองน่าน  เดือนมกราคม 2555  (ให้เตรียมทำซุ้มของคณะด้วย)

               # ซ้อมใหญ่ ที่ ม.รามคำแหง  ที่ประชุมเสนอ สมาชิกรุ่น 4 ว่าน่าจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อความพร้อมเพียงกัน โดยขอให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องที่พักและการเดินทางไปในวันดังกล่าวด้วย 

               #  การเตรียมชุดครุย จะมีทั้ง ซื้อ(ประมาณ 1,700 บาท)  เช่า (ประมาณ 700 บาท) และยืม(เพื่อน)  เพื่อให้ชุดครุยถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทาง อ.พนมศักดิ์  จะเป็นธุระในการประสานกับร้านที่ให้บริการชุดครุยให้ ซึ่งจะแจ้งข่าวสารให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง    

8. กิจกรรมหลังเรียนจบแล้วของรุ่นที่ 4  ที่ประชุมได้เสนอดังนี้

                  # กำหนดวันประชุมใหญ่ประจำปีของรุ่น 4 คือวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกๆปี  (วันหยุดรัฐธรรมนูญ) และใช้สำนักงานบริษัทต้นเงาะดีเวลลอปเม้น จำกัด (ของคุณเงาะ) สถานที่ติดต่อประสานงานของ ร.ม รุ่น 4 น่าน   http://www.rambutannan.com/

                 # ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีกองทุนสวัสดิการของรุ่น 4 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในรุ่น 4 อย่างต่อเนื่อง และในเบื้องต้นได้เสนอให้มีสวัสดิการในรุ่น 4 โดยการเก็บเงินสมทบคนละ 500 บาท/ปี ซึ่งจะมีสวัสดิการดังนี้คือ

                                     # การช่วยเหลือสมาชิกกรณีเจ็บป่วย(นอนโรงพยาบาล)  = เงิน 1,000 บาท+กระเช้าเยี่ยม 300 บาท

                                    # การช่วยเหลือกรณีสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว(สายตรง) เสียชีวิต = เงิน 1,000 บาท+พวงหรีด 300 บาท

                                    # การเก็บเงินสมทบจำนวนเงิน 500 บาท/ปี ดังกล่าวจะเก็บทุกวันที่ 10 ธันวาคมของปี  อาจจ่ายเป็นเงินสดกับเหรัญญิก    หรือโอนเข้าบัญชีสวัสดิการรุ่น 4 (จะแจ้งหมายเลขบัญชีอีกครั้งหนึ่ง)   

                                    # การทำทำเนียบรุ่น จะมีค่าใช้จ่าย/คน ประมาณ 400-600 บาท (รูปเล่มอย่างดี) ที่ประชุมแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการจัดทำจำนวน 5 คน โดยมีคุณภูริพัฒน์(อาร์ท) เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำ ขอให้สมาชิกส่งข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายชุดครุยจำนวน 1 ใบให้คุณอาร์ท หรือที่สำนักงานบริษัทต้นเงาะดีเวลลอปเม้น จำกัด (ของคุณเงาะ)ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554  ข้อมูลส่วนตัวมีดังนี้

  •     ชื่อ-สกุลที่ถูกต้อง (มีสมาชิกบางคนเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่)
  •     สถานที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน บ้าน/ที่ทำงาน
  •      เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เบอร์โทรศัพท์บ้าน  และ E-Mail
  •     คติประจำ / ข้อคิดประจำตัว

                                     #  การทำแหวนรุ่น  ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจำนวน 5 คน โดยมีคุณฐานพันธ์(ทักษ์) เป็นผู้ประสานงาน และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างออกแบบและกำหนดราคา

9. การติดต่อสื่อสารกันในหมู่สมาชิกรุ่น 4  ใช้การโทรศัพท์ , Website รุ่น4 www.pols4.com และ สมัครเป็นสมาชิกในFacebook ขอให้สมาชิกได้ติดตามข่าวสารต่างๆที่มีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางสื่อต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวด้วย  

10. ประธานรุ่น คุณกฤษดากร มานะพดุงกุล (ครูปู้)  ขอเชิญสมาชิก ร.ม 4 พร้อมครอบครัวทุกท่าน ไปร่วมทำบุญและร่วมกิ๋นหอมต๋อมม่วนกัน ในงานถวายทานสลากภัตร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ ที่บ้านอรัญญาวาส  อ.เมืองน่าน

สรุปผลการประชุม ร.ม 4 น่านOnline: 1 Visits: 74,577 Today: 4 PageView/Month: 28